Wat is huurkoop?

Huurkoop is een financieringsvorm, die elementen bevat van zowel huren als van kopen (vandaar de naam huurkoop). De intentie van een huurkoopovereenkomst is de koop van een duurzaam goed, vaak een auto. De vorm van huurkoop staat eigenlijk gelijk aan die van huren.

Hoe werkt huurkoop?

Er wordt bij autohuurkoop een overeenkomst afgesloten waarbij een periode wordt afgesproken waarin de overeenkomst geldig is: de looptijd. Verder worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over het periodiek af te lossen bedrag aan de auto. Het aflossingsbedrag bestaat bij huurkoop uit twee delen: een aflossingsdeel en een rentedeel. Dit is een gangbare manier van financiering en hierin verschilt huurkoop dan ook niet van de meeste andere kredietvormen.

Einde van de huurkoopovereenkomst

Aan het einde van de huurkoopovereenkomst vindt altijd eigendomsoverdracht van het goed plaats. Dit is van rechtswege geregeld in Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek. Meestal wordt de hoogte van de periodieke afbetalingen zo gekozen, dat aan het einde van de looptijd de schuld precies is afbetaald en er dus geen restschuld aan de auto meer over is. Er zijn echter enkele varianten bekend van huurkopen: in sommige overeenkomsten wordt een clausule opgenomen waarin staat dat de kredietnemer op ieder gewenst moment de restschuld kan voldoen, waarna het eigendomsrecht direct overgaat in plaats van aan het einde van de looptijd. Een andere variant is die waarbij de koper aan het einde van de looptijd de auto (of een ander duurzaam goed) nog niet volledig heeft afbetaald, maar er een restschuld overblijft. Deze restschuld kan dan aan het einde van de looptijd volledig worden voldaan, om het eigendomsrecht van de auto van verkoper naar koper te doen gaan.

Onderscheidende kenmerken van huurkoop

Huurkoop onderscheidt zich onder andere door:

  • Onderliggend goed blijft gedurende de gehele looptijd eigendom van de verkoper (=kredietgever)
  • Hierdoor blijft het onderliggende goed altijd een zakelijke borgstelling, oftewel wanneer betalingsverplichtingen niet worden voldaan vervalt het recht op het gebruik van het goed
  • Na afloop van de overeenkomst gaat het eigendomsrecht altijd over van verkoper op koper
  • Door relatief lager risico voor de verkopende partij liggen de rentepercentages lager dan bij koop op afbetaling
  • Enkel het onderliggende goed staat borg bij huurkoop. Mocht een auto het onderwerp van overeenkomst zijn en koper verzuimt zijn verplichtingen te voldoen, dan is er geen mogelijkheid tot vordering op andere zaken dan de auto voor de verkopende partij.

Zie ook de secties over huurkoop bij auto’s, en de verschillen tussen huurkoop- en leaseovereenkomsten en koop op afbetaling.